Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Z JEDNÁNÍ VÝBORU PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP
dne 1. února 2023


Zápis ze schůze výboru přináší stručný záznam relevantních bodů jednání a z pochopitelných důvodů nemůže být vyčerpávající. V případě zájmu o doplnění informací je možné se kdykoliv obrátit podle obsahu na zástupce sekcí mezi členy výboru či přímo na sekretariát společnosti (sekretariat@psychiatrie.cz).

1. Projednání výsledků voleb do Sekce ambulantní péče

Prvního bodu jednání se zúčastnili jako hosté: Dr. Kertészová (předsedkyně volební komise), paní Šenderová (ředitelka sekretariátu ČLS JEP), JUDr. Vacek (právník ČLS JEP), paní Jungwirthová (vedoucí evidence ČLS JEP).

Pozváni byli rovněž dr. Šolle, dr. Herman, dr. Nováková (členka volební komise) , dr. Novotná (členka volební komise), kteří se však jednání nezúčastnili.

Právník ČLS JEP JUDr. Vacek shrnul právní pozadí proběhlých voleb: Výbor Sekce ambulantní péče měl možnost definovat při vypsání voleb do výboru rovněž podmínky volby, např. stop stav pro datum vstupu do sekce. Pakliže tak výbor neučinil, pak má právo volit každý člen sekce, který je alespoň po některou část období průběhu voleb, tj. od 7. 11. do 20. 11. 2022 členem sekce. Členem sekce se právoplatný člen PS ČLS JEP stává dnem doručení své písemné žádosti o členství (elektronické či papírové) na sekretariát ČLS JEP, která vede evidenci členů ČLS JEP. Pro zaevidování člena PS jako člena sekce je rozhodné datum doručení žádosti, nikoliv jejího zapracování sekretariátem ČLS JEP. Ke dni zahájení voleb dne 7. 11. 2022 bylo v Sekci ambulantní péče registrováno 228 platných členů, kteří měli právo volit, přičemž všichni byli zaregistrováni před tímto datem. Jejich právo volit nemůže být dotčeno jinou úpravou např. v organizačním řádu sekcí, kde je z administrativních důvodů stanoveno, že sekce vedou evidenci svých členů a výbor zájemce o členství zaeviduje. Neurčitost tohoto administrativního požadavku nemůže být nadřazena centrálním pravidlům členství v sekci a právu volit; mohla by naopak vést i k upření práva volit oprávněným členům jeho průtahy. Po dokončení voleb je základním úkolem volební komise zveřejnit výsledky voleb, které jsou-li volební komisí zveřejněny, jsou považovány za platné. K takovému zveřejnění může dojít na základě souhlasu nadpoloviční většiny členů volební komise, přičemž forma souhlasu není nijak limitována a je možné jej udělit i na základě distančního setkání volební komise či per rollam vyjádřeného souhlasu s uveřejněním. Zápis o tomto rozhodnutí ani jeho stvrzení podpisem nejsou vyžadovány. Vzhledem k tomu, že 2 ze 3 členů volební komise souhlasili se zveřejněním výsledků voleb, byly tyto oficiálně vyhlášeny 23. 11. 2022 formou e-mailové komunikace, přičemž byla k tomuto dni rovněž vyhlášena měsíční lhůta pro podávání stížností. Volby jsou tak považovány za platné a byl zvolen nový výbor sekce, jemuž nic nebrání v zahájení činnosti. Dne 28. 11. 2022 doručil dr. Šolle své námitky proti průběhu voleb a žádost o prošetření, zda volby proběhly řádně, přičemž ve 3 bodech specifikoval své námitky spočívající v otázce členství v sekci. Volební komise se primárně měla zabývat vyhodnocením oprávněnosti těchto 3 konkrétních námitek. Na základě jejich vyhodnocení by pak případně mohla volební komise rovněž uznat takovou závažnost pochybení v průběhu voleb, která by mohla a nemusela volební komisi vést k rozhodnutí o zneplatnění voleb, a to v částečném či plném rozsahu. Volební komise na svém jednání 9. 12. 2022 dle zápisu konstatuje, že se dotázala právníka ČLS JEP na právo všech 228 členů zapsaných k 7. 11. 2022 na jejich právo volit, které potvrdil, a následně požádala o potvrzení platnosti seznamu členů sekce k 7. 11. 2022 vedoucí Centrální evidence členů ČLS JEP, která platnost potvrdila. Poté volební komise přistoupila k hlasování, zda volby do sekce proběhly řádně. Při tomto hlasování se komise neshodla, protože 1 člen komise hlasoval pro a další dva členové se zdrželi hlasování. Žádné stanovisko k řádnosti voleb tak nebylo přijato. Volby jsou proto považovány nadále za platné, přičemž z hlediska právního nejsou zřejmé důvody ke zpochybnění jejich platnosti. Současně "přenechala" volební komise rozhodnutí o řádnosti voleb na Revizní komisi PS. Proti tomuto postupu zaslala dne 21. 12. 2022 skupina lékařů volební komisi námitku. Volební komise prozatím tuto námitku nevypořádala, avšak Revizní komise PS ve svém stanovisku k průběhu voleb pouze konstatovala, že v souladu se stanovami prošetřila průběh voleb a neshledala porušení volebního řádu a stanov PS ČLS JEP a ČLS JEP. Volební komise má možnost se k doručeným námitkám vyjádřit či nevyjádřit, a to bez časové lhůty. Ve svém rozhodování jako orgán složený z laiků může a nemusí (vědomě i nevědomě) postupovat v souladu s právní podstatou projednávaných podnětů. V případě, že s následným postupem bude kterákoliv dotčená osoba nesouhlasit, může toto rozhodnutí volební komise napadnout u soudu. Z výše uvedeného vyplývá složitost rozhodování volební komise a důraz na její složení a fundovanost, do budoucna z toho dle právníka ČLS JEP dr. Vacka vyplývá i žádoucí zvyšování právního povědomí členů volební komise ze strany ČLS JEP.

Výbor následně pověřil prof. Horáčka, aby oslovil zástupce ambulantních psychiatrů k obnovení vzájemného jednání o potřebných změnách v ambulantním sektoru za účelem zklidnění situace v Sekci ambulantní péče.

2. Reforma psychiatrické péče

Dr. Tuček a dr. Šilhán informovali o jednání na MZ ČR, které finalizuje zadání pro Operační program Zaměstnanost plus v oblasti akutní a krizové péče. V průběhu diskuze na MZ ČR došlo k návrhu zúžení připravovaného projektu za účelem jeho snazší realizovatelnosti. Podporu v diskuzi získalo zřizování zdravotně-sociálních krizových center s účastí psychiatrů, zřizování akutních psychiatrických ambulancí při urgentních příjmech všeobecných nemocnic, které by poskytovaly současně konziliární péči, a programy na zvyšování kvalifikace zdravotního personálu zvl. v oblasti deeskalací konfliktních situací.

Dr. Papežová informovala, že psychiatrické nemocnice jsou nadále vedeny k plnění transformačních plánů, přičemž důraz je kladen na rozvoj akutní péče, specializovaných následných programů, ochranných léčeb, a naopak omezování všeobecné následné péče. Rozvíjet se mají rovněž extramurální služby, jako jsou ambulance, ambulance s rozšířenou péčí, stacionáře a CDZ pro všechny cílové skupiny. PN zaslaly aktualizace svých transformačních plánů a komise MZ ČR bude hodnotit jejich plnění plus vyhodnocovat provazby na bonifikace v úhradových vyhláškách v příštích letech v případě plnění transformačních plánů.

CDZ pokračují v provozu s úhradami zdravotní části péče z veřejného zdrav. pojištění, dořešil se jednotný balíček financování pro CDZ s různými cílovými skupinami pacientů. Pracovní skupiny budou upravovat registrační listy výkonů pro další CDZ zaměřená na jiné cílové skupiny, než jsou SMI, tak, aby byly v průběhu t. r. předány pracovní skupině k Seznamu zdravotních výkonů.

V rámci programu OPZ+ jsou připravovány projekty pro ochranná léčení, v rámci další přípravy programů IROP tvoří MZ ČR kritéria pro žadatele v případě zájmu o podporu zřízení akutních lůžek pro děti nebo dospělé a pro ochrannou léčbu v úrovni medium security.

3. Novelizace vyhlášky č. 271/2012 (zdravotní způsobilost pracovníka ve zdravotnictví)

Dr. Vaněk informoval o znění vyhlášky, která obsahuje dvě kategorie nemocí. Bezproblémová je z odborného hlediska skupina chorob, která omezuje způsobilost k výkonu povolání a je upravena vystavením odborného lékařského posudku. Naopak jako problémová se jeví skupina, která zcela vylučuje způsobilost pracovat ve zdravotnictví. Výbor rozhodl, že návrh úpravy znění zašle dr. Vaněk formou e-mailu, a v následujících dnech se formou per rollam hlasování shodl na návrhu znění úprav.

4. Projednávání výkonů v pracovní skupině seznamu zdrav. výkonů

Dr. Papežová informovala výbor PS o průběhu vyjednávání hrazení souběhu klinického vyšetření a skupinové psychoterapie s platností od příštího roku i pro ambulance během jednoho dne. A dále o projednání úhrad stanovování rizikovosti pacienta v CDZ pro ochrannou léčbu, kde je personál vyškolen v realizaci těchto škál, a následně po proškolení o rozšíření na další odbornosti, např. na ambulantní psychiatry - odb. 305. Zástupci pedopsychiatrie projevili zájem o ustanovení výkonu pro předávání pacienta z péče dětského a dorostového psychiatria do péče psychiatra pro dospělé, proti jehož zavedení však stojí stejná problematika v dalších oborech. Projednán byl výkon Telemedicína v pedopsychiatrii, který bude pravděpodobně schválen s odkladem účinnosti do přijetí zákona o poskytování telemedicínských služeb.

5. Různé

Doc. Anders informoval výbor PS o nadcházejícím výběrovém řízení MZ ČR, na které se přihlásila Rehabilitační nemocnice Beroun, která žádá o 66 akutních lůžek a 40 lůžek následné péče. Výbor diskutoval vhodnost zřizování nových lůžek následné péče, přičemž apeloval na rozlišování všeobecných následných lůžek a následných lůžek pro specializované psychoterapeutické programy. Doporučil rovněž projednání této problematiky se zástupci ZP a ověření možnosti zřízení výkonů pro tyto specializované programy za definice délky a kvalifikace pečujícího personálu.

6. Noví členové (LK)

Odloženo na příští jednání výboru.

7. Příští schůze výboru - 1. 3. 2023 od 12.00 h - prezenčně - PK 1. LF UK a VFN, Praha 2

8. Vědecká schůze 1. 3. 2023 od 10 h:

a) předsedá prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.,

b) program 1. části zajišťuje PK FN Hradec Králové, c) program 2. části - DP - Farmakoterapie dětského autismu, Behaviorální a psychoterapeutické intervence u autismu a Přechod adolescentních pacientů s autismem do péče lékařů pro dospělé - prof. Hrdlička a kolektiv.

Zapsali Lenka Knesplová a Petr Šilhán.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2023;119(2): 81 -82

Zpět