Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

původní práce / original article

SLOVENSKÁ ADAPTÁCIA METODY CORE-OM

SLOVAK ADAPTATION OF CORE-OM (CLINICAL OUTCOMES IN ROUTINE EVALUATION - OUTCOME MEASURE)

Gampe K.1, Bieščad M.1, Balúnová-Labaničová L.1, Timuľák L.2, Evans Ch.3

Trnavská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra psychologie, Trnava1
School of Psychology, Trinity College Dublin, Irsko2
Nottinghamshire Healthcare NHS Trust, Nottingham, UK3
SÚHRN

Dotazník CORE-OM (Clinical Outcomes in Routine Evaluation - Outcome Measure) je široko používaný sebaposudzovací nástroj merania, ktorý bol speciálně vyvinutý na meranie efektu psychologickej/psychiatrickej liečby. Proces jeho adaptácie na podmienky slovenskej klinickej praxe opisujeme v troch štúdiách. V štúdii I. sa zameriavame na overenie vnútornej konzistencie slovenského překladu dotazníka CORE-OM, overenie konštruktovej validity a schopnosti diskriminovat medzi klinickým a neklinickým výberom. V štúdii II., v ktorej sme použili revidovánu verziu slovenského překladu dotazníka, prinášame deskriptívne data z klinického a neklinického výběru, zameriavame sa na odhad test-retestovej reliability a výpočet kritérií štatisticky a klinicky signifikantnej změny. Studia III. opisuje proces konsenzuálnej tvorby finálnej verzie slovenského překladu CORE-OM, za účasti jedného z autorov originálnej verzie. Slovenská verzia CORE-OM preukázala dobré psychometrické vlastnosti, je vysoko vnútorne konzistentná a dosahuje dostatočnú test-retestovú reliabilitu, koreluje s referenčnými nástrojmi merania a  dostatočne diskriminuje medzi klinickým a neklinickým výberom. Vypočítané kritérium statisticky signifikantnej změny (index spolahlivej změny RCI) má hodnotu 0,57. Cut-off skóre, ktoré je ukazovateľom klinicky signifikantnej změny, má pre celok CORE-OM hodnotu pre mužov 1,05 a pre ženy 1,12. Slovenská verzia dotazníka CORE-OM je připravená pre klinické používanie, jej ďalšie vlastnosti ohladom merania terapeutickej změny sa ďalej skúmajú.

Klíčová slova: CORE-OM (Clinical Outcomes in Routine Evaluation - Outcome Measure), reliabilita, konštruktová validita, štatisticky a klinicky signifikantná změna.

SUMMARY

Gampe, K., Bieščad, M., Balúnová - Labaničová, L., Timulak, L., Evans, Ch.: Slovak Adaptation of CORE-OM (Clinical Outcomes in Routine Evaluation - Outcome Measure)

CORE-OM (Clinical Outcomes in Routine Evaluation - Outcome Measure) is a  widely used self-rating measure, developed specifically for measuring outcome of psychological/psychiatric treatment. The process of its adaptation for the use in Slovak context is described in three studies. Study I. presents internal consistency coefficients of the Slovak version of CORE-OM, an assessment of the construct validity of the instrument as well as the comparison of clinical and non-clinical samples. In Study II., where we used a  revised Slovak translation of CORE-OM, we are presenting the descriptive data of clinical and non-clinical samples, the test-retest reliability and the criteria of the statistically and clinically significant change. Study III describes a process of establishing the final version of the Slovak CORE-OM in collaboration with one of the authors of the original version. The Slovak version of CORE-OM has good psychometric properties, is highly internally consistent, and has sufficient test-retest reliability. It discriminates well between clinical and non-clinical samples. The criterion of statistical significant change (reliable change index - RCI) for all items of CORE-OM is 0, 57. The cut-off score is 1,05 for males and 1,12 for females respectively. The Slovak version of CORE-OM is ready to be used widely in clinical practice; further research on its properties is being conducted.

Key words: CORE-OM (Clinical Outcomes in Routine Evaluation - Outcome Measure) , reliability, construct validity, statistical and clinical significant change.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2007;103(1): 4 -13

Zpět