Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

původní práce / original article

SYMPTOMY LIMBICKÉ IRITABILITY A CHAOTICKÁ AKTIVITA AUTONOMNÍHO NERVOVÉHO SYSTÉMU V PRŮBĚHU KOGNITIVNÍHO KONFLIKTU U PACIENTŮ S UNIPOLÁRNÍ DEPRESÍ: NOVÉ PERSPEKTIVY PRO INDIKACI ANTIKONVULZIVNÍ LÉČ

SYMPTOMS OF LIMBIC IRRITABILITY AND CHAOTIC ACTIVITY IN THE AUTONOMIE NERVOUS SYSTEM DURING COGNITIVE CONFLICT IN THE PATIENTS WITH UNIPOLAR DEPRESSION: A NEW PERSPECTIVE FOR ANTICONVULSANT TREATM

Bob P., Šusta M., Procházková-Večeřová A., Pavlát J., Raboch J.

Centrum pro neuropsychiatrický výzkum traumatického stresu, Praha
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha,
přednosta prof. MUDr. J. Raboch, DrSc.
SOUHRN

Moderní nálezy v oblasti neurověd poukazují na to, že kognitivní konflikt souvisí se specifickými nelineárními chaotickými změnami signálu generovaného neuronálními systémy. Podle stávajících poznatků monitorování kognitivního konfliktu souvisí s aktivací anteriorního cingulárního kortexu (ACC). S  konfliktem související aktivace vyvolává automatické odpovědi, které mohou být zachyceny psychofyziologickými měřeními jako je například variabilita srdečního tepu vypočtená jako časová závislost z R-R intervalu (RRI).

Tato studie používá Stroopova testu jako experimentálního přístupu k  psychofyziologickému studiu kognitivního konfliktu u 40 pacientů s diagnózou unipolární deprese prostřednictvím měření RRI, psychometrického měření limbické iritability (LSCL-33), deprese (BDI-II) a pomocí výpočtu maximálních Lyapunových exponentů v nelineární analýze dat časových sérií RRI. Signifikantní korelace 0,60 mezi největšími Lyapunovými exponenty a LSCL-33 nalezená v této studii poukazuje na to, že deficit neuronální inhibice v  průběhu konfliktní Stroopovy úlohy úzce souvisí s limbickou iritabilitou. Poněvadž limbická iritabilita pravděpodobně vykazuje významnou souvislost s  epileptiformními abnormalitami v temporo-limbických strukturách, může tento výsledek představovat užitečný nástroj pro indikaci antikonvulzivní terapie u  depresivních pacientů rezistentních na antidepresivní medikaci.

Klíčová slova: deprese, stress, limbická iritabilita, HRV, Lyapunův exponent, chaos, antikonvulziva.

SUMMARY

Bob P., Šusta M., Procházková-Večeřová A., Pavlát J., Raboch J.: Symptoms of Limbic Irritability and Chaotic Activity in the Autonomie Nervous System during Cognitive Conflict in the Patients with Unipolar Depression: a New Perspective for Anticonvulsant Treatment?

Modern findings in neuroscience suggest that cognitive conflict is related to specific nonlinear chaotic changes of the signal generated by neural systems. According to recent findings, activation of anterior cingulate cortex (ACC) is related to detecting cognitive conflict. This conflict-related activation elicits autonomie responses which can be assessed by psychophysiological measures such as heart rate variability calculated as beat to beat R-R intervals (RRI). The present study used Stroop test as an experimental approach to psychophysiological study of cognitive conflict in 40 patients with unipolar depression. In this experimental approach RRI measurement, psychometric measurement of limbic irritability (LSCL-33), depression (BDI-II) and calculation of largest Lyapunov exponents in nonlinear data analysis of RRI time series were performed. Significant correlation coefficient of r=0.60 between largest Lyapunov exponents and LSCL-33 found in this study indicate that a defect of neural inhibition during conflicting Stroop task is closely related to limbic irritability. Since limbic irritability is probably closely related to epileptiform abnormalities in the temporo-limbic structures, this result might represent a useful instrument for indication of anticonvulsant treatment in depressive patients who are resistant to anti-depressant medication.

Key words: depression, stress, limbic irritability, HRV, Lyapunov exponent, chaos, anticonvulsants.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2007;103(2): 68 -72

Zpět