Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

souborný článek / review article

HROMADĚNÍ VĚCÍ A ZVÍŘAT

HOARDING OF POSSESSIONS AND ANIMALS

Chromý K.

Katedra psychiatrie IPVZ Praha,
vedoucí prof. MUDr. K. Chromý, CSc.
SOUHRN

Extrémní hromadění málo cenných věcí a zvířat v domácnostech je u nás vnímáno především jako problém hygienický, požární nebo ochrany zvířat. Hromadění má však vztah k řadě duševních poruch a k řešení podobných situací by odborníci mohli pomoci.

Klíčová slova: hromadění, obsedantně kompulzivní porucha, Diogenův syndrom, stařecká zanedbanost.

SUMMARY

Chromý K.: Hoarding of Possessions and Animals

Extreme hoarding of items of low value and of animals in households is approached particularly as a problem of the sanitation, the fire- or the animal-protection. Hoarding has nevertheless the relationship to several mental disorders and the specialists could help to solve such situations.

Key words: hoarding, obsessive-compulsive disorder, Diogenes syndrome, senior self-neglect.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2008;104(1): 22 -26

Zpět