Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

původní práce / original article

ASOCIAČNÍ STUDIE VZTAHU ČTRNÁCTI POLYMORFISMŮ KANDIDÁTNÍCH GENŮ K DISPOZICÍM K  ZÁVISLOSTI NA ALKOHOLU

THE ASSOCIATION STUDY OF THE RELATIONSHIP BETWEEN FOURTEEN CANDIDATE GENE POLYMORPHISMS AND DISPOSITIONS TO THE ALCOHOLISM

Šerý O., Lochman J., Gláslová K.1, Štaif R., Novotný M.1 , Kmoch V.1, Zvolský P.1

Laboratoř neurobiologie a molekulární psychiatrie, Laboratoře molekulární fyziologie, Ústav biochemie,
Přírodovědecká fakulta MU, Brno,
ředitel Ústavu biochemie doc. Ing. M. Mandl, CSc.
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha,
přednosta prof. MUDr. J. Raboch, DrSc.1
SOUHRN

Dispozice k závislosti na alkoholu jsou ovlivňovány mnoha environmentálními a  genetickými faktory. Moderní molekulárně-genetické metody umožňují testování specifických genů, které ovlivňují patofyziologii komplexních chorob, jakou je také závislost na alkoholu. Mezi strategie pro odhalování predisponujících genů se řadí asociační studie. Provedli jsme asociační studii čtrnácti polymorfismů kandidátních genů ve vztahu k závislosti na alkoholu. Asociační studie byla provedena na 847 osobách. Objevili jsme vztah mezi závislostí na alkoholu a geny pro COMT, MAO-B, IL6, IL2, LILRA1 a PSG11. Všechny asociované geny ovlivňují neurovývoj centrální nervové soustavy. Předpokládáme vztah mezi geny, které se účastní neurovývoje CNS, a dispozicemi k závislosti na alkoholu.

Klíčová slova: závislost na alkoholu, asociační studie, polymorfismus, gen, COMT, IL6, IL2, MAO, DAT1, DRD2.

SUMMARY

Šerý O., Lochman J., Gláslová K., Štaif R., Novotný M., Kmoch V., Zvolský P.: The Association Study of the Relationship between Fourteen Candidate Gene Polymorphisms and Dispositions to the Alcoholism

Predisposition to alcohol dependence is affected by multiple environmental and genetic factors. Modern molecular genetic techniques allow examining specific genes involved in the pathophysiology of complex diseases such as alcohol dependence. Between strategies for susceptibility gene identification are association studies. We carried out the association study of fourteen candidate gene polymorphisms and alcohol dependence. The association study was performed on 847 persons. We found the association between alcohol dependence and genes for COMT, MAO-B, IL6, IL2, LILRA1 and PSG11. All associated genes influence the neurodevelopment of central nervous system. We suppose the relationship between genes involved in the neurodevelopment of CNS and dispositions to the alcohol dependence.

Key words: alcohol dependence, association study, polymorphism, gene, COMT, IL6, IL2, MAO, DAT1, DRD2.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2009;105(4): 153 -162

Zpět