Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy / news

PROFESOR RABOCH SLAVÍ 60 LET


Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc., se narodil 29. ledna 1951 v Praze v rodině významného sexuologa prof. MUDr. Jana Rabocha, DrSc., dlouholetého přednosty Sexuologického ústavu Fakulty všeobecného lékařství a později 1. lékařské fakulty UK v Praze, nástupce zakladatele ústavu prof MUDr. Josefa Hynieho. Rodinná atmosféra a vliv jistě silné a výrazné osobnosti otce zaměřily dráhu mladého Jiřího Rabocha směrem k medicíně v její klinické a výzkumné formě, šťastně doplněny nadáním, cílevědomostí i nutnou pílí.

Česká a slovenská psychiatrie

Jiří Raboch vystudoval Fakultu všeobecného lékařství jako výtečný student sub auspiciis a po jejím ukončení v r. 1975 nastoupil jako sekundární lékař na Psychiatrickou kliniku v Praze, kde se stal v roce 1986 odborným asistentem - po absolvování 1. a 2. atestace a další specializace v oboru sexuologie (1986) , později absolvoval odborný psychoterapeutický výcvik (1994 - postgraduální výcvik v kognitivně-behaviorální terapii, 1997 - funkční specializace v  systematické psychoterapii) a výcvik v repetitivní transkraniální magnetické stimulaci mozku (2003).

Kandidátskou práci na téma "Sexuální vývoj a život psychiatrických pacientek" obhájil v roce 1981, doktorskou práci na téma "Psychosexuální adaptace žen ve světle morfologie a steroidní ovariální funkce" v roce 1989. Habilitoval v  roce 1988, profesorem byl jmenován v roce 1992 a od roku 1999 po dovršení důchodového věku prof MUDr. Petra Zvolského, DrSc., se stal jeho nástupcem ve funkci přednosty Psychiatrické kliniky v Praze, jímž je dosud.

V oblasti vědecké a výzkumné práce navazoval zprvu přirozeně na sexuologické práce svého otce a absolvoval řadu přípravných zahraničních stáží (USA, Německo, Rusko, Rakousko).

Vědecko-výzkumná činnost prof. Rabocha je rozsáhlá a je představena zatím úctyhodným počtem více než 550 vědeckých a odborných prací, z toho přibližně z  jedné třetiny zahraničních.

Prof. Raboch je pořadatelem a spoluautorem učebnice Psychiatrie (Galén, 2001), jež získala cenu rektora UK i cenu předsednictva ČLS JEP.

Je spoluautorem příručky Psychiatrie - minimum pro praxi (Triton, 4. vydání 2006), anglických skript pro mediky (Karolinum, 2004), zkušebních Testů (Karolinum, 2. vydání, 2010), jeho bohatá domácí i zahraniční přednášková činnost se týká vedle specifických psychiatrických témat zejména problematiky organizace a koncepce psychiatrické péče. Svou odbornost v tomto zaměření uplatňuje i jako člen kolegia Ministra zdravotnictví ČR. Je členem správní a  vědecké rady Vondráčkova nadačního fondu.

Je členem šesti redakčních rad prestižních zahraničních i domácích časopisů, jako jsou např. Psychopathology, Archives of Psychiatry and Psychotherapy, Neuroendocrinology Letters, Polish Journal of Geriatric Psychiatry, Activitas Nervosa Superior, SAARC Journal of Psychiatry.

Byl a je hlavním řešitelem nebo spoluřešitelem mnoha grantových projektů, jen od roku 1999 do roku 2010 jde o cca 24 projektů z řady projektů národních (IGA MZ ČR, WHO, FRVŠ, MŠ), evropských (EDEN, EUNOMIA, EUPIS, DEMO, PROMO) i  amerických (University of California, Chicago School of Professional Psychology). Je mentorem Fogarty International Center of Mental Health Policy, Berkeley.

Prof. Raboch je dlouholetým členem Psychiatrické a Sexuologické společnosti ČLS JEP Od roku 1986 je členem výboru Sexuologické společnosti, přechodně byl jejím místopředsedou. Od roku 1990 je členem výboru Psychiatrické společnosti, v letech 1990-1996 byl jejím vědeckým sekretářem, od roku 1996 je jejím opakovaně voleným předsedou.

Jako předseda Psychiatrické společnosti ČLS JEP založil tradici celostátních sjezdů s mezinárodní účastí ve Špindlerově Mlýně, které se konají každé dva roky.

Je čestným členem České, Slovenské i Světové psychiatrické společnosti.

V roce 2006 mu byla udělena medaile Jana Evangelisty Purkyně. Od roku 1999 obdržel obdobných cen a uznání nejméně čtrnáct.

Aktivní účast na řadě významných konferencí mu přinesla četná uznání včetně členství v exekutivě Evropské psychiatrické společnosti, v Deutsche Geselschaft für praktische Sexualmedizin a International Academy of Sexual Research.

Jako významný odborník se podílel na úspěšné organizaci konference WPA v Praze roku 1995 a Světové konference sociální psychiatrie v roce 2007. Byl předsedou organizačního výboru Evropské psychiatrické konference v Praze v roce 2000 a  Světové psychiatrické konference v roce 2008. Je určeným členem organizačního výboru Světové psychiatrické konference v Buenos Aires 2011 a prezidentem mezinárodního kongresu Světové psychiatrické společnosti v Praze, který se má konat v roce 2012.

Jako přednosta Psychiatrické kliniky UK v Praze se s velkou energií zasloužil o modernizaci její budovy stavebními úpravami i vylepšením jednotlivých oddělení, což přispělo k humanizaci péče o pacienty; nezanedbatelný je i jeho podíl na modernizaci výukových možností, oceňovány jsou jeho houževnaté organizační schopnosti na úrovni národního i mezinárodního řízení vývoje psychiatrie a její destigmatizace.

Přejeme mnoho zdraví a kromě odborných úspěchů i úspěchy v oblíbených sportech (zejména tenisu a cyklistice). Ad multos annos!

Pavel Pavlovský, Petr Zvolský
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Praha, 29. 1. 2011

V souvislosti s významným životním jubileem prof. MUDr. Jiřího Rabocha, DrSc., si za brněnskou kliniku dovolujeme uvést několik osobních vzpomínek

Velmi dobře se pamatuji na první setkání s Jiřím Rabochem v srpnu 1979, kdy Praha získala pořadatelství zasedání International Academy of Sex Research (IASR) a on se jako mladý lékař významně podílel na organizaci této akce. Výrazně vynikal svým mladým věkem i perfektní, na tu dobu vzácnou znalostí angličtiny i němčiny a bravurně zvládal komunikaci se světovými odborníky.

Jiří Raboch byl na tehdejší dobu neobvykle aktivní a činný na vědeckém poli, tehdy převážně sexuologickém. Již v 33 letech obhájil titul CSc., ve 37 letech se stal docentem psychiatrie, ve 38 letech získal titul DrSc. a v 42 letech se stal profesorem. Také se zařadil k několika výjimečným lékařům, jejichž práce byly publikovány v zahraničních impaktovaných časopisech, jeho práce o  sexuálním vývoji psychiatrických pacientek jsou citovány dodnes. Dnes je taková kariéra obvyklá, ale v 80. letech to bylo něco nevídaného. Dalo by se říci, že Jiří byl u nás vlastně průkopníkem akademické kariéry v mladém věku.

V té době se předpokládalo, že bude nástupcem svého otce, prof. MUDr. Jana Rabocha, DrSc., a převezme po něm funkci přednosty Sexuologického ústavu v  Praze. Jiří však postupoval stejně aktivně i na poli psychiatrickém, kterému dal nakonec ve svém životě přednost. Zvládl obdivuhodně rychle teoretickou i  praktickou oblast psychofarmakoterapie a vypracoval se na uznávaného, klinicky orientovaného psychiatra.

Vzpomínám si na řadu psychofarmakologických konferencí v Jeseníku, kdy poctivě vyslechl všechna sdělení a jeho diskuse a komentáře potvrzovaly široký rozhled a hluboké znalosti v oboru.

Psychiatři mají tendenci zcela automaticky hodnotit i osobnostní profil - v  mých očích je Jiří tak trochu solitér, skromný, kultivovaný a vnímavý, nesmírně pracovitý, houževnatý a cílevědomý. Odcházející generace profesorů psychiatrie byla empatická, s širokým rozhledem, filozoficky a sociálně orientovaná. V současné době je přednosta nucen být více manažerem a ekonomem. Tato změna náplně práce se děje nesmírně rychle a tradiční představa, že medicína je spíše posláním než povoláním, se stává v dnešním, konkurenčním prostředí - zejména pro mladou, asertivní generaci psychiatrů - předmětem kritiky.

Jiří je člověk, který citlivě vnímá v historickém, filozofickém i estetickém kontextu prostředí Prahy a pražské psychiatrické kliniky jejich atmosféru a  "genius loci", který zde zůstává po předchozích generacích významných osobností našeho oboru.

Jiřího si také velmi vážím za to, co dělá ve své funkci předsedy České psychiatrické společnosti - tiše a soustavně šlape cestičky s cílem posílení pozice psychiatrie. Někdy se však zdá, že jeho aktivity jsou více oceňovány na mezinárodním fóru než na půdě české psychiatrie.

Navzdory dlouholeté psychické zátěži spojené s vedením kliniky, náročnými funkcemi a vědeckou aktivitou zůstává Jiří vstřícný, přátelský a empatický, s  pozitivním přístupem k životu a se schopností řešit racionálně a přitom takticky obtížné situace. Nesmíme opomenout, že k tomu je třeba i dobrého rodinného zázemí, které mu poskytuje jeho kultivovaná a vzdělaná žena, která mu vždy stojí po boku a reprezentuje jej po společenské stránce.

Milý Jiří, přejeme Ti, abys šel za svými cíli se stejnou houževnatostí jako doposud, a ještě dlouhá léta plného zdraví, mnoho dalších úspěchů v práci a  spokojenost v osobním životě. Ad multos annos!

Eva Čéšková, Alexandra Zourková, Ivana Drtilková
Psychiatrická klinika LF MU a  FN, Brno

Jménem redakční rady bych rád popřál prof Rabochovi k jeho významnému životnímu jubileu především trvalé zdraví a hodně štěstí na další životní pouti.

Současně bych chtěl za celý tým, který se podílí na tvorbě České a slovenské psychiatrie, poděkovat za veškerou aktivitu a podporu, kterou pan profesor věnuje našemu periodiku.

Martin Anders, vedoucí redaktor


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2011;107(1): 62 -63

Zpět